fbpx
МФКНУКіМ
Телефони для абітурієнтів: (0512) 47-00-11, (063) 352-17-01

Нормативні документи

 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про вищу освіту»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. №286-р «Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022—2032 роки»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896 «Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»
 11. Наказ Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»
 12. Наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»
 13. Наказ Міністерства освіти України від 10.2013 № 1474 «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка»
 14. Наказ Міністерства освіти України від 04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»
 15. Наказ Міністерства освіти України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»
 16. Наказ Міністерства освіти України від 07.02.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» – це зміни до 882 постанови
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»
Нормативні документи з питань організації освітнього процесу університету
 1. Статут КНУКіМ
 2. Стратегія розвитку КНУКіМ на 2018-2022 рр.
 3. Стратегія розвитку КНУКіМ на 2023-2028 рр.
 4. Положення про Відокремлений підрозділ Миколаївська філія КНУКіМ, 2020
 5. Положення про соціально-психологічну службу Відокремленого підрозділу Миколаївської філії КНУКіМ, 2020
 6. Положення про організацію освітнього процесу
 7. Положення про систему забезпечення якості освіти
 8. Положення про проведення практики студентів і аспірантів КНУКіМ
 9. Положення про студентське самоврядування
 10. Положення про запобігання академічного плагіату
 11. Положення про підвищення кваліфікації та стажування за фахом педагогічних, науково-педагогічних працівників
 12. Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 13. Положення про організацію онлайн-дистанційних технологій навчання
 14. Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КНУКіМ
 15. Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників
 16. Положення про академічну доброчесність
 17. Положення про надбавки, доплати, преміювання та матеральну допомогу КНУКіМ та його відокремлених підрозділів
 18. Положення з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та життєдіяльності учасників освітнього процесу у КНУКіМ
 19. Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами КНУКіМ та його відокремлених підрозділах
 20. Положення про розробку, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у Київському національному університеті культури і мистецтв та його ВП
 21. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у КНУКіМ та його відокремлених підрозділах
 22. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для здобувачів вищої освіти у КНУКіМ та його відокремлених підрозділах
 23. Положення про силабус навчальних дисциплін Київського національного університету культури і мистецтв та його відокремлених підрозділах
 24. Положення про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУКіМ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (нова редакція)
 25. Порядок надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам КНУКіМ
 26. Етичний кодекс учасників освітнього процесу Київського національного університету культури і мистецтв
 27. Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами
 28. Політика та процедура (порядок) вирішення конфліктних ситуацій
 29. Положення про студентське наукове товариство КНУКіМ (нова редакція)
 30. Положення про робочу програму освітньої компоненти Київського національного університету культури і мистецтв
 31. Положення про опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти в КНУКІМ
contacts3